Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
DLA KLIENTÓW MAK-CHEMIA

 

 

1. Celem niniejszego programu lojalnościowego jest dostarczenie konsumentom możliwości otrzymania  nagród w wyniku dokonanych zakupów w punktach handlowych należących do organizatora programu, wymienionych na stronie internetowej www.makchemia.pl w zakładce „Punkty sprzedaży”.

 

2. Organizatorem programu lojalnościowego jest firma:
MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
82-300 Elbląg, ul. Panieńska 17/18, tel. 55 239-68-00, dalej nazywana MAK-CHEMIA.

 

3. Użyte w regulaminie bez bliższego określenia wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: 
1) Organizator – oznacza  podmiot organizujący Program, MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 82-300 Elbląg, ul. Panieńska 17/18, tel. 55 239-68-00.
2) Regulamin programu - oznacza niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego, który definiuje warunki udziału w Programie Lojalnościowym, w szczególności zasady przyznawania Punktów oraz ich wymiany Punktów na nagrody.
3) Program - oznacza program lojalnościowy organizowany przez MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 82-300 Elbląg, ul. Panieńska 17/18, tel. 55 239-68-00 pod nazwą Program Lojalnościowy MAK-CHEMIA.
4) Punkty oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) za wydaną kwotę, wskazaną w punktach : 5, 6, 7, 8, 9 niniejszego regulaminu.
5) Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która przystąpiła do Programu Lojalnościowego.
6) Przystąpienie do Programu – oznacza otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu na jego wniosek w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
7) Karta - oznacza kartę wydawaną Uczestnikowi w punkcie sprzedaży należącym do MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie, przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Programu.
8) Konto(a) – uczestnika oznacza  konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z Regulaminem, do którego przypisana jest Karta wydana Uczestnikowi.
9) Stan konta - oznacza aktualną liczbę punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika. Sprawdzenie stanu punktów odbywa się na prośbę uczestnika w punkcie.
10) Nagroda - oznacza nagrodę, którą uczestnik programu zamówi w punkcie sprzedaży, bądź na stronie www.makchemia.pl. Nagroda wydawana jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone Punkty w ilości wskazanej przez Organizatora.

 

4. Uczestnikami programu lojalnościowego uprawnionymi do otrzymania nagród mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które przystąpiły do Programu składając Formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

5. Uczestnicy programu lojalnościowego dokonując zakupów w należących do MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa punktach sprzedaży, uzyskują punkty za wydanie określonej kwoty pieniędzy.

 

6. Punkty przyznawane są w formie elektronicznej.

 

7. Gromadzenie punktów elektronicznych odbywa się na indywidualnych kontach klientów, po zarejestrowaniu się do programu.

 

8. Punkty elektroniczne zbierane są przy pomocy kart programu lojalnościowego.

 

9. Organizator określa wartość punktu. Wartość zakupów za jaką przyznawany jest 1 punkt wynosi 1 PLN.

 

10. Aktualizacja konta odbywa się natychmiast w przypadku bezpośredniego dodawania punktów do kont klientów na podstawie wydanych dowodów sprzedaży w placówce handlowej.

 

11. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów uczestnik może je wymienić na produkty z katalogu, który jest dostępny w wersji papierowej w punktach uczestniczących w programie i w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.makchemia.pl

 

12. W katalogu przedstawiony jest opis, zdjęcie poglądowe i wartość punktowa każdego produktu.

 

13. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.

 

14. Realizacja nagród następuje poprzez złożenie przez uczestnika zamówienia w punkcie sprzedaży.

 

15. Odbiór nagrody odbywa się w punkcie, który bierze udział w programie lojalnościowym MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Uczestnik programu zostaje poinformowany o dacie odbioru nagrody.

 

16. Nagroda jest dostarczona do klienta w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania zamówienia, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji.

 

17. Wszystkie nagrody ujęte w katalogu nagród są oferowane wg kolejności wniosków złożonych o ich wydanie. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od organizatora, a w szczególności wyczerpania zapasów danego produktu, MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych, wartości i takim samym przeznaczeniu.

 

18. Uczestnik ma prawo w każdej chwili trwania programu zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym wymieniając zdobyte punkty na nagrody zgodnie z wartością punktów przedstawioną w ofercie programu dostępnej na stronie www.makchemia.pl.

 

19. Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe.

 

20. Produkty, które posiadają kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta.

 

21. MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu lojalnościowego. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronach internetowych programu pod adresem: www.makchemia.pl.

 

22. Czas trwania programu lojalnościowego jest nieograniczony. MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  zastrzega sobie prawo zakończenia programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.makchemia.pl. Punkty zebrane przez uczestników w trakcie trwania programu a nie wymienione na nagrody przed jego zakończeniem tracą ważność.

 

23. Organizator nie będzie realizował nagród dla zgłoszeń wypełnionych nieczytelnie, niekompletnie lub niepodpisanych przez klienta.

 

24. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Programie Lojalnościowym. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym MAK-CHEMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 82-300 Elbląg, ul. Panieńska 17/18, tel. 55 239-68-00, które Uczestnik akceptuje z chwilą przystąpienia do Programu Lojalnościowego.

 

25. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz U. Nr 100 poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające nadane przez administratorów danych upoważnienia.

 

26. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2018r. 

 

DO POBRANIA (PDF):

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA KLIENTÓW MAK-CHEMIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Z WNIOSKIEM O WYDANIE KARTY TEGO PROGRAMU