Konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ O TEMATYCE „MOJE WAKACJE Z MRÓWKĄ”

 

§ 1
Organizator konkursu plastycznego
Organizatorem konkursu jest F.H.U. Mak-Chemia Sp. J., ul. Panieńska 17/18, 82-300 Elbląg.

 

§ 2
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być :
a) dzieci w wieku przedszkolnym,
b) uczniowie ze szkół podstawowych w kategorii klas I-III,
c) uczniowie ze szkół podstawowych w kategorii klas IV-VI.
2. Etapy konkursu:
a) przygotowanie prac plastycznych uczestników konkursu w przedszkolach i szkołach podstawowych,
b) nadesłanie prac lub osobiste dostarczenie do dnia 30.05.2017 na adres:
MRÓWKA, 11-130 Orneta, ul. Przemysłowa 15
z dopiskiem: „Konkurs Plastyczny MOJE WAKACJE Z MRÓWKĄ”
c) ocena nadesłanych prac przez jury konkursu,
d) ogłoszenie wyników konkursu 03.06.2017 o godz. 12:00,
e) przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca w wymienionych kategoriach wiekowych.

 

§ 3
Warunki przyjęcia pracy plastycznej
1. Temat: MOJE WAKACJE Z MRÓWKĄ.
2. Forma pracy: indywidualna, wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
3. Format prac: A4.
4. Każda praca musi być opisana: imię i nazwisko autora pracy, pełny adres przedszkola placówki oraz numer telefonu, imię i nazwisko osoby koordynującej konkurs w placówce.
5. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu.
6. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza (opiekun prawny), że jest autorem nadesłanej pracy oraz że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
7. Nadesłanych prac nie zwracamy.

 

§ 4
Kryterium oceny
1. Walory artystyczne i estetyczne.
2. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.

 

§ 5
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Przystąpienie przedszkola/szkoły podstawowej do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie/dostarczenie przez placówkę, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac.
3. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych przedszkola w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.,z późn. zm.).
4. Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, jeżeli nie będą spełniały wskazanych wyżej kryteriów, w szczególności, jeżeli:
a) zgłoszenie przedszkola placówki do konkursu nie zostanie dokonane w wymaganym terminie,
b) zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą nieczytelne,
c) prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę oraz późniejsze wykorzystanie,
d) prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.makchemia.pl/konkus

 

§ 6
Nagrody
1. Spośród wszystkich prac zostaną przyznane nagrody w kategoriach:
a) przedszkola,
b) szkoły podstawowe na poziomie klas I-III,
c) szkoły podstawowe na poziomie klas IV-VI.
2. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Wręczenie nagród nastąpi 03.06.2017 o godzinie 12:00 Sklep Mrówka, Orneta, ul. Przemysłowa 15.

 

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Prace należy dostarczyć lub przesyłać do 30 maja 2017 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 03 czerwca 2017 r. podczas Dnia Dziecka – imprezy organizowanej przez Sklep Mrówka Orneta, ul. Przemysłowa 15.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika danych niezgodnych z prawdą lub cudzych danych.
4. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich przewozu.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora praw własności do złożonych prac w celu: druku ulotek lub publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie oraz prezentowania prac na wystawach organizowanych przez organizatorów
konkursu.

 

§ 8
Informacje dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do dnia zakończenia nadsyłania prac konkursowych. Ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.makchemia.pl/konkurs.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania - PDF